Σκοπός μας

Σκοπός μας είναι:

- η ουσιαστική και αποτελεσματική υπεράσπιση και στήριξη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εντολέων μας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, όταν τούτο καθίσταται αναπόφευκτο και αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες  διαμεσολάβησης και εξωδικαστικού συμβιβασμού.

- η, σε επίπεδο προληπτικής και συμβουλευτικής δικηγορίας,  εξασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες χρονοβόρων και δαπανηρών δικαστικών εμπλοκών.